AddThis Social Bookmark Button
Die gesprek oor missionale kerk­wees is aan die orde van die dag.

Van alle kante word die implikasies van die missio Dei vir die praktyk van kerkwees bedink. Die vorming van ’n missionale gemeente­kultuur veronderstel immers ’n diepliggende paradigmaskuif. Binne die ekumeniese Suider-Afrikaanse Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes (SAVGG) word dikwels hierna verwys as die skuif vanaf “instandhouding” na “gestuurdheid”.

Dié skuif is besig om gemeentes se identiteit, etos en praktyk op beslissende wyses te verander. Dit verander die onderliggende “manier van verstaan”, die onuitgesproke aannames en die insig in en oor die kerk. Dit is ’n nuwe spel met nuwe spelreëls.

Vroeër het Kruisgewys aandag gegee aan die Godsbegrip van die missio Dei (2008), en die pastoraat in gestuurde gemeentes (2007).

Hierdie Kruisgewys wil die fokus laat val op hoe die teologie van die missio Dei die bedieningspraktyk van gemeentes beïnvloed.

Nelus Niemandt en Kristy Claas­sen‘Van instandhouding na gestuurdheid’ – die buitelyne van ’n missionale teologie – gee ’n teologiese begronding van gestuurde teologie. Hulle plaas dit sentraal in die ecclesia semper reformanda-karakter van die gereformeerde teologie. Met verwysing na David Bosch se klem op die sturende God, wys hulle hoe dit die gemeente­bediening se praktyk ingrypend en radikaal beïnvloed. Gemeentes leer om te onderskei waar die drie-enige God werksaam is, en sluit dáár by Hom aan.

Nico KoopmanPredikantsopleiding en die drie publieke sfere van teologie – skryf oor die uitdaging om predikante vir drie publieke terreine voor te berei: die kerk, die akademie en die samelewing. Dit vind plaas in ’n konteks waarin nagedink moet word oor die toeganklikheid en bekostigbaarheid van teologiese opleiding, die bekostigbaarheid van predikante in moeilike sosio-ekonomies omstandighede en die gepaardgaande konstruktiewe besinning oor ’n etos en epistemologie van entrepreneurskap.

Danie Mouton Só raak ontvolking plattelandse kerk – gebruik die gegewens van Kerkspieël 2006 om die realiteite van klein gemeentes onder ons aandag te bring. Dit is dinge soos ’n dalende lidmatetal, die landboulandskap wat verander, verswakking van dienste, die impak van ’n duur bedieningsmodel, leraars wat swaarkry, die kerk wat invloed verloor en die “Angus Buchan-fenomeen”. Nuwe weë is nodig om bewandel te word, waarin ’n nuwe visie op die lewende en sturende God-in-verhoudinge sentraal staan.

Miles Griffiths en Gert CordierVerskil finansiële bestuur in ’n gestuurde gemeente? – bedink die invloed van ’n gestuurde teologie op die finansiële beplanning en bestuur van ’n gemeente.

Enersyds is gemeentes se beursies ook, soos by lidmate, dikwels die laaste item wat tot bekering kom.

Andersyds kan ’n finansiële krisis die katalisator vir ’n volhoubaar gestuurde transformasie wees.

Gerhard BothaGemeentes se finansiële status quo - ondenkbaar! – beskryf so ’n bietjie tong-in-die-kies hoe dit gewoonlik met begrotings in gemeentes daaraan toegaan. Geboue en beleggings blyk baie belangrik te wees.

Daarteenoor toon hy aan hoedat in gestuurde gemeentes ’n nuwe denke behoort te geld. Daarin word na die volheid van menswees in ’n regverdige en volhoubare samelewing gesoek.

Frederick Marais en Hannes PeensDie Bosveldse tentmaker-boer – tree met mekaar in gesprek oor ’n klein plattelandse gemeente wat gestuurdheid omarm en sinvol by die alledaagse dinge van die lewe geïntegreer het. Die uitdaging was om nie net te fokus op die gemeente se bestaan en voortbestaan nie, maar om daadwerklik in die omgewing mee te leef. Dit het verreikende gevolge gehad in die impak op die omgewing.

Japie CoetzeePredikante as tentmakers – hoe volhoubaar?– deel ’n paar perspektiewe uit sy persoonlike ervaring van tentmaker-wees in ’n pastorale beradersomgewing. Sy ervaring wys op die noodsaak van toepaslike beroepsopleiding reeds in die aanvanklike fase van teologiese opleiding. Voornemende predikante kan nie net vir die tradisionele omgewing van gemeente­bediening voorberei word nie, maar ook vir die toenemende realiteit van ’n deeltydse bediening. Die moontlikheid van só ’n “tweede beroep” moet steeds ook ’n betekenisvolle loopbaankeuse wees.

Lyn van RooyenOm missionaal MIV-vaardig te wees – laat die teologie van gestuurdheid grondvat in ’n wye reeks verwante verhale van leiers en lidmate wat voor vat om God se hande en voete in ’n MIV-omgewing te wees. Besonder inspirerend is veral die 4x4-verhale van ’n mannebediening wat in Swaziland missionaal by Shiselweni Home Based Care by MIV betrokke geraak het, en betrokke gebly het.

Kruisgewys bereik byna 3 000 gemeenteleiers

Die doelstelling van Kruisgewys is om die jongste teologiese denke oor kerk- en gemeentewees op ’n bevatlike wyse aan besige gemeenteleiers oor te dra.

Bybel-Media is die uitgewer van Kruisgewys en versprei dit minstens vier keer per jaar gratis as ’n diens aan gemeentes, ooreenkomstig die leuse “Vennoot in geloof en bediening”. Die tydskrif is ’n gesamentlike aksie met die Gemeentedienstenetwerk (GDN).

Chris van Wyk van GDN is die artikel­redakteur. Pieter Fourie van Bybel-Media is die eindredakteur.

Kruisgewysword gestuur aan leraars van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, die Nederduitsch Hervormde Kerk, die NG Kerk, die Afrikaanse gemeentes van die VGKSA en die Christelike Gereformeerde Kerk.

Die koerant van die Nuwe Hart Stiging wat probeer om nuwe waardes in Suid-Afrika te bevorder, verskyn deesdae as ’n bylae tot die kerkkoerant Kerkbode. Diegene wat nie laasgenoemde koerant ontvang nie, ontvang die koerant van die Nuwe Hart Stigting as ’n abba-produk tot Kruisgewys. Ditis ’n poging om verantwoordelik met Koninkryksreserwes om te gaan in die lig van die geweldige hoë koste van posgeld.

Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (Artikelredakteur.doc)Artikelredakteur.docChris van Wyk en Pieter Fourie35 Kb
Download this file (Boekbekendstelling.doc)Die coolste planWaldemar Stumpfe en Heinrich Viljoen29 Kb
Download this file (Die Bosveldse tentmaker.doc)Die Bosveldse tentmaker-boer.docFrederick Marais in gesprek met Hannes Peens35 Kb
Download this file (Gemeentes se finansiële status quo.doc)Gemeentes se finansiële status quo – ondenkbaar!Gerhard Botha40 Kb
Download this file (Om missionaal MIV-vaardig te wees.doc)Om missionaal MIV-vaardig te wees.docLyn van Rooyen37 Kb
Download this file (Predikante as tentmakers.doc)Predikante as tentmakers – hoe volhoubaar?Japie Coetzee39 Kb
Download this file (Predikantsopleiding en die drie publieke sfere van teologie.doc)Predikantsopleiding en die drie publieke sfere van teologie.docNico Koopman38 Kb
Download this file (Só raak ontvolking plattelandse kerk.doc)Só raak ontvolking plattelandse kerk.docDanie Mouton42 Kb
Download this file (Van instandhouding na gestuurdheid.doc)Van instandhouding na gestuurdheid.docNelus Niemandt en Kristy Claassen42 Kb
Download this file (Verskil finansiële bestuur in gestuurde gemeente.doc)Verskil finansiële bestuur in ’n gestuurde gemeente?Miles Griffiths en Gert Cordier45 Kb

Add comment


Security code
Refresh