AddThis Social Bookmark Button
Met die groeiende missionale beweging in die kerk waar steeds méér en méér op die missie van God gefokus word, word daar toenemend programme en prosesse geskep wat lidmate daarvoor kan toerus. Waar lidmate immers bemagtig word om op hulle geloofsreis grense oor te steek en betrokke te raak waar God besig is, dáár gebeur die koninkryk van God.

kgaugcover-200Dit beteken egter dat sleutelbedieninge in die kerk herbedink moet word. Nuwe sakke moet vir ou wyn ontwerp word, anders neem die status quo net weer té maklik oor. Dit raak eintlik alles in die kerklike bediening: kategese, leierskap, ampte, belydenisaflegging, bedieninge en nog talle meer.

In hierdie Kruisgewys gee ons geleentheid aan ’n aantal leiers wat oor lidmaatbemagtiging nadink om hulle gedagtes met die breër kerklike publiek te deel. Die doel aan die een kant is blootstelling aan nuwe gedagtes. Aan die ander kant is dit ook bedoel as ’n bydrae tot ’n gesprek.

Ons nooi dus lesers uit om hiermee in gesprek te tree. Dit kan in kommentaar op die webtuiste gedoen word (www.gemeentes.co.za), of in die vorm van artikels wat vir oorweging in toekomstige uitgawes van Kruisgewys ingestuur word.

* In Toe ‘gawes’ ’n ‘amp’ geword het skryf Dewald Davel oor die institusionalisering van die gawes van gelowiges in die ampte. Die klem het al hoe meer op regering en besluitneming geval, eerder as dienslewering. Só het die idee van bevoegdheid al hoe belangriker geraak, eerder as dat die klem op die bemagtiging van gelowiges met hulle gawes geval het. Hy kies vir ’n model van geloofsonderskeiding waarin leiers en lidmate sáám nadink oor wáár God in die wêreld besig is en hoe ons daarby kan aansluit.

* In Bemagtiging buite jou eng gemeentegrense is moontlik beskryf Ben Joubert die wyse waarop Bybel-Media se Ne­hemia Bybelinstituut leiers veral in die Afrika- Onafhanklike Kerke bemagtig om met meer selfvertroue die Bybel in hulle prediking en bediening te gebruik.

Dit sluit aan die een kant leierskapontwikkeling met ’n fokus onder andere ook op administrasie en rentmeesterskap in.

Aan die ander kant sluit dit ontwikkeling van bedieningsvaardighede in wat dinge soos MIV en vigs, jeugbediening, dissipelmaking en gemeenskapsdiens behels. Ons beweeg toenemend ’n era binne waarin dit noodsaaklik word vir gewone lidmate om bemagtig te word, sodat die dienswerk in ’n bepaalde gemeente positief in stand gehou kan word en die kerk op daardie manier prakties en effektief God se hande en voete in die wêreld rondom ons kan wees.

* In Nuwe leierskap weet hoe om ander te bemagtig beskryf Jannie Le Roux ’n leierskapsmodel aan die hand van die metafoor van Google Maps.

Leiers wat nog met ’n uitsluitlik pastorale model werk, vind toenemend dat hulle kaarte hulle in die steek laat. Die nuwe model is een wat erns maak met missionaliteit, wat fokus op leierskapsbemagtiging, inklusief werk en entoesiasme en waagmoed aan die dag. Dié model tree kreatief en innoverend op, wat meer openlik kommunikeer en wat só met nederige wysheid die kultuur van ons dag verander.

* In Kategese tussen twee pole ontgin Paul du Toit die nuwere denke oor kategese aan die hand van oënskynlik onversoenbare pole: kerk en huis as leerruimtes, boekgebaseerde en digitale kommunikasie, inhoud- en verhoudingsgebaseerde benaderings, tussen een graad in ’n groep en verskillende generasies in ’n groep, tussen sinodes wat voorsê en gemeentes wat vry is om self te besluit tussen die dogma van die teks en die verhale daarvan.

Die weg wat hy kies, is om binne die spanningsveld van die reeks polariteite te bly, om te bly luister na die ander standpunt – en boweal in verbintenis aan ons Skepper nederig te bly skep aan prosesse en produkte. Hy gee ook goeie aandag aan die bedreiginge op die oomblik vir kategese.

* In Een naweek op ’n belydeniskamp beskryf Rudolph Grobler sy eie ervaring van die impak wat die missionale teologie nie net op ons verstaan van God het nie, maar op die wyse waarop dit prakties in die lewe van jongmense uitspeel.

Hy sien drie skuiwe wat by leiers nodig raak: 1) van die fokus op verandering tot die aanvaarding van jongmense, 2) van die poging om te beïndruk tot eerder bemagtiging en 3) van die behoefte om te vermaak tot die noodsaak van deelname. Ons kan dit beleef as ’n verleentheid, of aangryp as ’n geleentheid tot bemagtiging van jongmense op hulle geloofspad.