FORUM 2014

Ons het ’n indringende sessie gehad oor Missionale Kerkwees aan die hand van ’n voordrag van Frederick Marais.  Dit is in opvolg van die NGK Algemene Sinode se beleidsdokument. 

Daar verskyn ook binnekort ’n handleiding vir gemeentes en groepe by Bybel-Media hieroor wat wyd gebruik behoort te word: Kerkwees tussen gister en môre - gestuurde manifes.  (Opstellers: Nelus Niemandt, Piet Meiring.  Verwerking: Siegfried Louw, Nico Simpson).  Hier is ’n sinopsis van die temas wat aangespreek word en wat in kort insette met besprekingsvrae hanteer word:

 1. Vanuit ons wortels dink ons nuut hoe om kerk te wees vandag.
 2. Ons glo in ‘n Skepper, Verlosser en Vertrooster Wie se gesig na ons gedraai is (pro nobis). Jesus gaan ons voor in die rigting van ‘n mooier, meer betroubare wêreld (koninkryk van God) en stuur ons as sy kerk in die wêreld in.
 3. Ons roeping is ingebed in waarmee God besig is. Gestuurdheid is kerk-wees.
 4. Kerk-wees kan op baie maniere verduidelik word ... en verskillende maniere uitgeleef word.
 5. Hoe ons met mekaar lewe, versterk of verswak ons getuienis (5.4b). Binne die eenheid van die kerk is daar ook ruimte vir diversiteit. Op hierdie reis luister ons diep na mekaar omdat ons nie almal eenders is, dieselfde verhale het en dieselfde gawes bring nie. (5.5)
 6. Oral waar ons leef en werk, rig ons tekens op van God se heerskappy, want God regeer reeds oor alles. (6)
 7. Soos Jesus, leef ons ‘n lewe van selfprysgawe, met mense, waar hulle ook al is en hoe hulle ook al is.
 8. Want Christus is by ons, naby ons, weerloos. Ons bou verhoudings, dien ander, is weerloos en deel die goeie nuus. (7.3)
 9. Ons wag en luister na die Gees om helderheid te kry oor wat ons moet doen. Ons vier, geniet, ontgin en bewaar die lewe. God is groter as die instellings, sisteme, praktyke en strukture waarbinne ons leef. God kan ook dít verlos en vernuwe en hulle het daarom nooit die laaste woord nie. Ons begin deur aan te sluit waar God reeds aan die werk is.
 10. Ons as gemeente is die eerste prentjies wat mense van God se nuwe wêreld sien. Ons maak God se liefde sigbaar deur omgee, gasvryheid, hulp, gebed, vergifnis en sorg vir mekaar en ander. Dit is kerkwees.
 11. Ons is dus geroep om verhoudings in ‘n gebroke wêreld te herstel en in God se skepping te leef soos God van ons vra. Daarom volg ons Christus, wat ons leer hoe om nuwe mense te wees en die wêreld nuut te maak deur nuwe verhoudings.
 12. Ons sien mense, gesinne, groepe en gemeenskappe se nood en seer en help hulle en praat namens hulle. Ons doen dit saam met ander Christene. (10)
 13. Saam leef ons bewus van God wat heeltyd by ons is.
 14. Ons word hiervoor voorberei deur gereeld te stop, te rus en te luister na die Woord en Gees.
 15. Ons almal – nie net die gemeenteleiers nie – is God se sout en suurdeeg vir die wêreld. Hiervoor gee die Heilige Gees aan elkeen van ons gawes.
 16. Hierdie gawes hou gemeentes in stand en word deur die Gees gebruik om geboorte te gee aan nuwe geloofsgemeenskappe.
 17. Ons ondersteun, bemoedig en beskerm hierdie nuwe, brose groei.
 18. Hoe ons saam is en aanbid, wys in Wie ons glo en wie ons is.
 19. Daarom ondersteun elke aspek van ons gemeente-wees God se beweging na die wêreld;
 20. Soek ons die betekenis van die Woord vir ons besondere omstandighede;
 21. Bring ons byeenkomste prediking, sang, gebed en lewe bymekaar.
 22. Dit is nie iets wat gelowiges op hulle eie doen nie. Ons doen dit saam in ‘n gesindheid van vrede, onderlinge diens en verbondenheid.
 23. Ook die kinders en jongmense is volledig deel van wie ons is. Daarom omarm ons ook hulle taal en kultuur, want hulle is ons gidse op pad na die toekoms.
 24. Vir God gaan dit oor meer as die kerk. Daarom is ons in gesprek met die politiek, kultuur, opvoedkunde, ekonomie en ekologie
 25. Dit is vir hierdie uitdaging dat gemeenteleiers opgelei word