AddThis Social Bookmark Button
AddThis Social Bookmark Button

Die Sentrum vir Kontekstuele Bediening

en

Sentrum vir Bedieningsontwikkeling

Excelsus

Jy word vriendelik uitgenooi na ons volgende geleenthede/kursusse vir voortgesette bedieningsontwikkeling wat in Mei en Junie begin. Vir detail kan jy die betrokke kursus op die webbladsy van die Sentrum vir Kontekstuele Bediening (www.ccm.up.ac.za) oproep by Afrikaans >akademiese programme@. .

AddThis Social Bookmark Button

Broeders, almal van u is tot ʼn mindere of meerdere mate bekend met, op hoogte van, en blootgestel aan die materiaal wat ons diePLAN noem. Die materiaal probeer om gemeentes te help om volhoubaar as gestuurde (missionele) gemeentes te lewe - nie net kollektief as God se mense nie, maar ook as individuele gelowiges.

Dit is met dankbaarheid dat ons kon ervaar dat die Here diePLAN -werkwinkels, -aanbiedings en -publikasies gebruik in sy kerk - daarvan getuig die getuienisse van talle leraars en individuele gelowiges.

Ons het egter by ʼn punt gekom waar dit, na ons mening, nodig is om te herbesin oor die aanbieding, prosesse, ‘produkte' en ‘verpakking' van die materiaal. Nuwe geleenthede om die materiaal internasionaal beskikbaar te maak en om plaaslik meer gemeentes met ʼn proses te ondersteun, ontwikkel voortdurend. So is Bybel-Media byvoorbeeld gretig om by die verspreiding en bemarking van die publikasies betrokke te raak. En hoe langer, hoe meer raak ons daarvan oortuig dat ʼn herontdekking van die missionele aard van die kerk wêreldwyd  tot vars, nuwe en volgehoue entoesiasme en energie in gemeentes aanleiding gee. Oor die implikasies hiervan moet en wil ons besin.

Daarom het ons ʼn strategiese beraad gereël wat DV vanaf 12 tot 14 Mei op ʼn wildplaas naby Kimberley sal plaasvind. Die tema van die beraad is GOD se PLAN en diePlan.

Die doel van hierdie epos is om u te vra, om na aanleiding van u kennis en blootstelling aan die materiaal, vir ons te help met enige:

 • opmerkings;
 • belewenisse en ervarings;
 • waarnemings;
 • kommentaar;
 • voorstelle;
 • of enige ander bydrae wat na u mening relevant is vir ons besinning.

Die bedoeling is nie dat die beraad sal vasval in die bespreking van feite nie, maar dat hierdie ʼn geleentheid sal wees om waarlik God se stem te hoor oor hoe diePLAN daartoe kan bydra dat gemeentes wêreldwyd met entoesiasme sal lewe as Sy verskilmakers.

Alhoewel ons slegs beperkte getalle kan akkommodeer, moet u asseblief, indien u gelei voel om aan die beraad deel te neem, met ons kontak maak sodat ons vir u die nodige inligting daaroor kan stuur.

Om dalk u geheue te verfris heg ek hieronder ons kriptiese strategiese inligting aan.

U broer in Christus

Frans Hancke

DiePlan

'n Vereniging ingelyf kragtens Artikel 21

Reg No: 2007/019233/08

Fokusfrases

Die gemeente met 'n verskil maak 'n verskil ...

Die Kerk in beweging ...

Missie

Om die universele kerk te help om as transformasie-agent sy missionele aard tot groter eer van God uit te leef

Visie

'n Groeiende getal missionele gemeentes word wêreldwyd gehelp om as geloofsgemeenskappe hul unieke rol in die uitvoering van God se Plan te verstaan en te vervul

Dit doen ons deur die volgende strategieë:

 • Navorsing en Ontwikkeling
 • Konsultasie
 • Opleiding en Toerusting

Met die oog op die volgende strategiese uitkomste:

 • maak 'n relevante en substantiewe bydrae tot die vergroting van die missionêre impak van God se mense in die wêreld
 • help skep 'n Bybelse, holistiese, relevante en kontekstuele missionele ekklesiologie by gemeenteleiers en uiteindelik by alle gelowiges
 • stel geykte, skadelike en remmende missionêre paradigmas aan die kaak en werk mee tot die verandering daarvan
 • daarstelling van goedgefundeerde navorsing en ontwikkeling om diagnostiese en remediërende hulpmiddels en prosesse beskikbaar te stel waardeur gemeentes hul unieke missionêre bydrae en impak kan moniteer en verskerp
 • werk mee om nuwe entoesiasme, energie en fokus binne die kerk te help skep sodat God se mense waarlik as verskilmakers binne Sy skepping sal lewe

thePLAN ... the Global Church ... Incarnational ... Missional ... Transformational ... Glorifying God ...

Contact details:

Dr Frans Hancke

(Executive Director: thePLAN   /   Research Fellow: Faculty of Theology, University of the Free State, South Africa)

2 McClintock Street, Monument Heights, Kimberley, 8301, South Africa

Tel & Fax: +27(0)53 833 3280 (office and home)

Mobilie: 082 490 5737

Web: www.dieplan.org

AddThis Social Bookmark Button

WELKOM BY RIMPELS

Rimpels vir die Koninkryk!

Bemagtig elke lidmaat

Rimpels benut elke gelowige  se potensiaal en gawes optimaal om ‘n verskil in hulle omgewing te maak.

Die Rimpelproses verskaf praktiese, geïntegreerde en goed deurdagte prosesse en bedieningsgereedskap, wat lidmate sal help om hulle roeping in die  markplein uit te leef.

Die Rimpelproses help met:

 • Leraar-wees
 • Gelowige-wees
 • Gemeente-wees

en hoop om meer energie en entoesiasme op ‘n praktiese manier te bring!

AAN ELKE LERAAR,GEMEENTE EN MEDE-REISIGER IN DIE GELOOF

Gelowiges is "gestuurdes" met 'n spesifieke roeping!

God is by uitnemendheid die God wat stuur! Johannes 3:16 "Want so lief het God die wêreld gehad dat hy Sy enige gebore Seun GESTUUR het...!"  Joh 20:21 lees: "Soos die Vader my gestuur het stuur Ek julle ook!"

Ons ken almal Hd 1:8 waar ons ook bekragtig en toegerus word met die Heilige Gees vir ons roeping as gestuurdes!   Die wese van die Kerk is dat elke lidmaat waar hy ookal geplant is, 'n verskil behoort te maak in sy omgewing.  "Waar die gelowige geplant is - Daar blom hy/sy vir God se Koninkryk!"

Ons siele is gerat en gestuur om rimpels te maak. 

Ons is gekoppel aan die Wynstok (Jesus), en daarom kan ons nie anders as om vrug te dra nie! (Joh 15 en Gal 5:22).  Die goeie nuus is dat die Heilige Gees ons daarmee  help.

U word as gelowige genooi om deur die Rimpel-Handleiding en bekendstellings-Rimpel CD-Rom te werk en saam te dink, saam te gesels en te bid oor u roeping en gestuurdheid in die wêreld. U is ook welkom om te registreer op Rimpels se webwerf waar u nog baie meer as die Rimpel-Handleiding se inhoud kan vind. U kan ook Rimpelprodukte by BybelMedia bestel.

Kan dit wees dat die ware betekenis en sin van die mens se lewe opgesluit lê in ‘n besondere geloofsroeping waarmee elke gelowige geroep is?  As gelowiges ervaar en vier ons die lewe op 'n unieke manier - onder andere in ons manier van gemeentewees, maar ook dáár waar die Here ons geplaas het.  Ons kan daadwerklik rimpels maak omdat die Here ons in staat stel om uit dankbaarheid, ‘n lig vir die wêreld en sout vir die aarde te wees by ons werkplek en ook in ons familie- en huwelikslewe.

Ons as geloofsgenote is familie in Christus!  Dit stel ons in staat om op ‘n  besondere manier  op enige persoon wat ons pad kruis, ‘n impak te maak.  Goddelike Rimpels word menslike rimpels!

Die Rimpel-Proses is die begin van 'n gesamentlike reis oor lidmaatbemagtiging. Ons as gelowiges is mos saam deel van God se reisgeselskap.  Mag dit wees dat ons in die rimpelproses gesamentlike "reisgenade" ontvang wat ons aanvuur om nuwe horisonne vir God se gemeentes te ontdek..!

KONTAKBESONDERHEDE VIR MEER INLIGTING:

OOR DIE RIMPELPROSES SELF:

Me Rinel Hugo:                         Dr Francois Swart                          Dr Martin Lazenby

012 342 0092                            021 919 2697                                 012 329 0156

Voorsitter Taakspan:                Skriba Taakspan:                         Webmeester: Rimpels

Lidmaatbemagtiging                Lidmaatbemagtiging                   Lidmaatbemagtiging

E-pos: Epos: Epos:

BESTELLINGS:

Vir 'n ekstra gratis kopie van die Rimpel-handleiding, en  bekendstellings CD ROM, kontak:

Bybel-Media

E-pos:

JAARLIKSE REGISTRASIEFOOI OP RIMPELS SE WEBTUISTE:

www.rimpels.co.za

(Spesiale korting vir lede)

Gemeentes met:

0       tot  500 lidmate   R 300,00

500   tot 1000 lidmate    R 400,00

1000 tot 2000 lidmate    R 500,00

2000 tot 3000 lidmate    R 600,00

3000 tot 4000 lidmate    R 700,00

4000 tot 5000 lidmate    R 800,00

5000 plus       lidmate    R 900,00

Registreer jou gemeente elke jaar op Rimpels se webtuiste om die volle effek van Rimpels te kry.

AddThis Social Bookmark Button
Die Sentrum vir Kontekstuele Bediening

en

Sentrum vir Bedieningsontwikkeling
Excelsus

Jy word vriendelik uitgenooi na ons volgende geleenthede/kursusse vir voortgesette bedieningsontwikkeling wat in Maart en April begin. Vir detail kan jy die betrokke kursus op die webbladsy van die Sentrum vir Kontekstuele Bediening (www.ccm.up.ac.za) oproep by Afrikaans >akademiese programme@. .

AddThis Social Bookmark Button

VBO NUUS

Neem asseblief kennis dat Excelsus se VBO-kursusse vir Maart gekanselleer is! In die plek daarvan word die volgende inligtingsessies gereël. Tydens dié sessies sal al jou vrae oor VBO beantwoord word. Jy sal ook geleentheid kry om vir die VBO puntestelsel te registreer (en terselftertyd vir jou bywoning ‘n paar punte te verdien!!). Laat weet asseblief of jy die geleentheid gaan bywoon deur ‘n e-pos of sms te stuur na dr Ferdie Clasen by "> of 082 379 2458. Bywoning is gratis!