AddThis Social Bookmark Button
AddThis Social Bookmark Button

JChelminiski

CABSA is 'n een-stop diens vir Christen gemeenskappe wat omgee en versoening en hoop in die MIV pandemie bring.  Lees die nuutste nuusbrief van CARIS, CABSA se hulpbron en inligtingsdiens hier en die nuutste organisasie nuusbrief hier.

AddThis Social Bookmark Button

CABSA_logo

Omgee Christen gemeenskappe wat versoening en hoop bied in ‘n wêreld met MIV:

Verstaan die virus, die epidemie en die drywers daarvan, hoor God se stem en reageer omvattend en sinvol.

CABSA begelei en ondersteun Christen Gemeenskappe tot “MIV vaardigheid”of "MIV bekwvoegdheid" Ons funksioneer as ‘n inligtingsdiens met ‘n fokus op mobilisering, opleiding en netwerk.

Die Vigsepidemie word wêreldwyd gekenmerk deur stigma, onkunde en apatie. Die aantal mense wat geïnfekteer word bly hoog: Twee nuwe infeksies vir elke persoon wat toegang tot medikasie kry.

Hierteenoor is daar ‘n netwerk van gemeentes met gevestigde infrastruktuur dwarsoor Afrika. Daar is dus ’n wonderlike potensiaal vir kerke en Christene om deel van die oplossing van hierdie krisis te wees. CABSA help om hierdie potensiaal te ontsluit.

CABSA verhoog mense se MIV-bewussyn deur inligting beskikbaar te stel, leiers op te lei en gemeentes betrokke te maak. CABSA is betrokke by ‘n netwerk van inisiatiewe en steun talle prosesse om geloofsgemeenskappe te help om hul roeping in ’n wêreld met MIV te verstaan en uit te leef.

Ons werk vanuit kantore in Wellington (Wes-Kaap) en Randburg (Gauteng). Die CABSA verteenwoordigers in verkillende dele van Afrika is ons plaaslike stem. Ons vennote, AIDSLink en WorldVision, werk wêreldwyd. CARIS dienste is ook internasionaal beskikbaar.

CABSA het ’n klein kern van personeel en verskeie medewerkers, insluitend deeltydse verteenwoordigers, vrywilligers en individue aan wie verskillende take gekontrakteer word.

Verskeie deurlopende dienste word gebied: die webblad is 24/7 beskikbaar, ’n weeklikse Bybel boodskap en maandelikse nuusbrief word per e-pos aan intekenaars gestuur, navrae word tydens kantoorure beantwoord, materiaal word ontwikkel en versprei vir spesiale geleenthede soos Wêreld Vigsdag en Vigs Herdenkings Sondag. Geleenthede vir opleiding, werkswinkels en optredes word benut waar moontlik. CABSA fasiliteer verskeie werkswinkels, gefokusde opleidingsprogramme en het sprekers beskikbaar om by geleenthede op te tree.

CARIS (die Christian AIDS Resource and Information Service) verskaf kennis, inligting en hulpbronne om individue en organisasie te bemagtig om ‘n omvattende MIV diens te verskaf. CARIS sluit in ‘n uitgebreide webblad, drie aanlyn databasisse, ’n materiaal verspreidingsprogram, ‘n hulpbronsentrum, steun aan plaaslike hulpbronsentrums, nuusbriewe en die gebruik van sosiale media soos Facebook en Twitter.

CABSA is betrokke by ’n verskeidenheid aktiwiteite om die stem van hulle wat nie gehoor word nie duideliker te maak, beleid te beïnvloed, die rol van geloofsgemeenskappe in sekulêre omgewings sigbaar te maak en te verseker dat geloofsgemeenskappe ingeligte en bevoegde response op MIV kan lewer.

CABSA skep netwerkgeleenthede en gebruik bestaande geleenthede om geloof-response op MIV te versterk en sinergie met ander te ondersoek.

Deur al hierdie aktiwiteite verstaan geloofsgemeenskappe die epidemie, hoor hulle hul roeping en is hulle bevoeg om die regte dinge op die regte manier te doen.

CABSA is ’n geregistreerde NPO verantwoordelik vir sy eie befondsing. Befondsing sluit in donasies van individue en gemeentes, Christen organisasies, trusts en plaaslike-/internasionale donor organisasies. CABSA verskaf ook sekere dienste teen ’n fooi om groter finansiële onafhanklikheid te bewerkstellig.

U steun help CABSA om lewens en gemeenskappe te verander! Kontak ons vir inligting oor hoe om deur die Vriende van CABSA program gereelde steun te bied en kommunikasie te ontvang.

Gereelde finansiële steun deur die “1 in ’n 1000” program is besonder waardevol om volhoubaarheid te verseker, maar enige donasie is baie welkom.

Bank rekening besonderhede
 
Naam: “Christian AIDS Bureau”,
Bank: ABSA,
Rekening Nommer 910 467 4160 (Active saving account),
Tak:   Wellington (632005)

[1] “Why bother? Global Health and AIDS: Fighting for justice and equity” NORAD

AddThis Social Bookmark Button

SENTRUM VIR KONTEKSTUELE BEDIENING

FAKULTEIT TEOLOGIE (UP)

in samewerking met

Sentrum vir Bedieningsontwikkeling

Excelsus

bied aan:

Jy word vriendelik uitgenooi na ons volgende geleenthede/kursusse vir voortgesette bedieningsontwikkeling. Vir detail kan jy die betrokke kursus op die webbladsy van die Sentrum vir Kontekstuele Bediening (www.ccm.up.ac.za) oproep by Afrikaans >akademiese programme@.

 

AUGUSTUS

PASTORALE SORG EN BERADING

P000043

(Saam met die Engelse aanbieding)

Doel van die kursus:

Leraars en ander beraders word dikwels oorweldig deur die behoefte aan emosionele geestelike en verhoudingsgenesing in ons samelewing. In hierdie kursus word die teorie en praktyk van narratiewe pastorale sorg en berading geïntegreer. Studente word toegerus om hoop en genesing in 'n wye verskeidenheid van situasies te bring - situasies wat eie is aan die Suid- en Suider-Afrikaanse samelewing.

 

Kursusleier: Dr Ilse Gravett. Ander dosente: Dr Hilda Steyn; Ds Pieter de Wet,  Mej Heleen Heidenreich, Ms Mantoa Nzeko, Dr Faure Louw

Plek. Datums van kontakweke:

Pretoria: Week 1: 22 - 25 Aug 2011     Week 4: 13 ‑ 16 Aug 2012

Week 2: 07 ‑ 10 Nov 2011     Week 5: 19 - 22 Nov 2012

Week 3: 19 - 22 March 2012

VERBEELDINGSBERAAD VLAK 1

P001445

Doel van die kursus:

Om persone wat by beraad/terapie betrokke is toe te rus in die narratiewe benadering en veral in die vermoë om te verbeel en kreatief/verbeeldingryk in gesprekke teenwoordig te wees.

Kursusleiers: Prof Julian Müller en Dr Lourens Human 

Plek en Datum:

Pretoria:  22 - 24 Augustus 2011

JEUGBEDIENING

P00046

(Tweetalige Aanbieding)

Doel van die kursus:

Die bediening aan kinders en jongmense in Suid- en Suider Afrika is ‘n groot  uitdaging. Deur hierdie kursus word leraars en ander jeugleiers opgelei en gemotiveer om ‘n effektiewe bediening aan klein kinders, tieners en jongmense te behartig binne die Suid- en Suider Afrikaanse konteks.

 

Kursusleier:             Prof Malan Nel. Verskeie ander dosente

Plek: Pretoria

Datums:

Week 1: 29 Sug – 01 Sept 2011 Week 4: 30 April - 03 Mei 2012

Week 2: 14 - 17 Nov 2011                 Week 5: 16 -19 Junie 2012

Week 3: 30 Jan - 02 Feb 2012          Week 6: 17 – 20 Sept 2012

 

SEPTEMBER

NARRATIEWE BESTUUR

P001605

(Tweetalige Aanbieding)

Doel van die werkswinkel:

Die werkswinkel fokus daarop om persone wat betrokke is by bestuur van enige aard (in die bedryfswêreld, maar ook in gemeentes) toe te rus om op ‘n narratiewe manier te bestuur. Die werkswinkel is interaktief. Dit behels praktiese oefeninge, rollespel, asook die deel van persoonlike ondervinding. Dit is gebaseer op die teorieë van bestuurskunde en narratiwiteit.

Kursusleier: Prof Julian Müller, Dr Niekie Lamprecht en ander

 

Plek en Datum:

Pretoria: 05 – 07 September 2011

TRAUMA BERADING

P000041

Doel van die kursus:

Dit is nie oordrewe om te sê dat ons in 'n getraumatiseerde samelewing leef nie. Geweldsmisdade, fisiese trauma (bv. 'n motorongeluk), mishandeling en verliese op verskillende vlakke is deel van ons alledaagse lewe. Die kerk en pastorale beraders is dikwels die enigste bronne vir ondersteuning en leiding in traumatiese situasies. Die doel van die kursus is om pastors en ander beraders op te lei om getraumatiseerde persone te begelei deur die proses van herstel en genesing na 'n traumatiese gebeurtenis.

Kursusleier: Dr Ilse Gravett

Plek en Datum:

Pretoria: 06-08 September 2011 

GEMEENTEBOU

Die opbou van ʼn missionêre gemeente

P000039

Doel van die kursus

In hierdie gevorderde kursus word pastors en ander gemeenteleiers opgelei om missionêre/missionale gemeentes te ontwikkel. Die kursus fokus teologies op die identiteit van die gemeente, prosesse en sisteme sowel as op die huidige samelewing en konteks. Die doel is om gemeentes te bou / te ontwikkel wat hoop bring en in hulle plaaslike gemeenskappe ʼn verskil maak. In die woorde van ‘n boek se subtitel: “How to change a church without breaking it”.

 

Kursusleier: Prof Malan Nel met verskeie ander Dosente

Plek en Datum:

Pretoria: Week 1: 05 - 08 Sept 2011            Week 4: Datum word bepaal

Week 2: 16 - 19 Jan 2012              Week 5: 30 Julie-03 Aug 2012

Week 3: 10 - 13 April 2012

Wie leef, leer. Wie leer, leef.

 

Jy is welkom as student by die Sentrum. Kontak ons gerus.

 

Ek hoop om jou in een van ons geleenthede vir voortgesette bedieningsontwiikkeling te sien.

Malan Nel

Direkteur: Sentrum vir Kontekstuele Bediening

Ferdi Clasen: Programkoördineerder: Excelsus

AddThis Social Bookmark Button

SENTRUM VIR KONTEKSTUELE BEDIENING

FAKULTEIT TEOLOGIE (UP)

in samewerking met

Sentrum vir Bedieningsontwikkeling

Excelsus

bied aan:

Jy word vriendelik uitgenooi na ons volgende geleenthede/kursusse vir voortgesette bedieningsontwikkeling. Vir detail kan jy die betrokke kursus op die webbladsy van die Sentrum vir Kontekstuele Bediening (www.ccm.up.ac.za) oproep by Afrikaans >akademiese programme@.

 

JULIE

DIE KUNS VAN GEMEENTELIKE LEIERSKAP

P001598

(Let asb op die verandering in datums)

Uit ons terugvoer van Afrikaanssprekende pastors wat die Engelse kursus in Leierskap bygewoon en voltooi het, is dit duidelik dat hulle dit geniet het en deur ander kulture verryk is. Soveel so dat die dosente in die kursus besluit het om binne die karakter van die ontwikkeling van missionale leierskap hierdie jaar net een kursus aan te bied en dit wel sover moontlik tweetalig.

Hiermee nooi ek jou namens die ondergenoemde dosente uit om vir hierdie verrykende kursus te registreer. Predikante van die NG Kerk kry volle VBO-erkenning (vir twee jaar) vir deelname en suksesvolle voltooiing van die kursus.

Doel van die kursus:

In hierdie gevorderde kursus word pastors en ander gemeenteleiers opgelei om die kuns van gemeentelike leierskap te ontwikkel en bemeester. Die kursus fokus en reflekteer teologies op die persoon van die leier sowel as op die nodige vaardighede in die Suider-Afrikaanse konteks.

 

Plek: Pretoria

 

Datums van die kontakweke:

Kontakweek 1: 22 - 25 Augustus 2011 

Kontakweek 2: 21 - 24 November 2011 

Kontakweek 3: 23 - 26 Januarie 2012

Kontakweek 4: 16 - 19 April 2012

Kontakweek 5: 20 - 23 Augustus 2012 

 

Studente wat die Meestersgraad-opsie kies, woon dieselfde klasse by.

Aanbieders:

Week 1: Onder leding van Stefan Joubert; Week 2: Olv Zander vd Westhuizen; Week 3: Olv Piet Oberholzer; Week 4: Olv Nelus Niemandt; Week 5: Olv Lieneke Neethling

 

RENTMEESTERSKAP EN FINANSIëLE

BESTUUR

P000961

(Tweetalige Aanbieding)

Doel van die kursus:

Om gemeenteleiers toe te rus met finansiële bestuursvaardighede, te help om Bybelse beginsels van rentmeesterskap toe te pas en om begrotings op 'n nuwe manier op te stel.

Kursusleier: Me Doris Viljoen

Plek en Datum:

Pretoria: 26 – 28 Julie 2011

 

OPLEIDING VAN MENTORS

P001466

 

Doel van die kursus:

Pastors beleef dikwels dat hulle in hulle eie persoonsontwikkeling stagneer. Dit is een ding om kennis op ‘n wye front te ontwikkel, maar waar kry hy of sy objektiewe terugvoer en insette wat hulle lewens kan verander?

 

Die kursus het ten doel om leraars op te lei om mentors te kan wees vir ander in die bediening, maar ook om ‘n mentorprogram vir hulle gemeentes te ontwikkel.

Kursusleier: Dr Johan van den Heever

Plek en Datum:

Pretoria: 26 – 28 Julie 2011

 

AUGUSTUS

PASTORALE SORG EN BERADING

P000043

 

Doel van die kursus:

Leraars en ander beraders word dikwels oorweldig deur die behoefte aan emosionele geestelike en verhoudingsgenesing in ons samelewing. In hierdie kursus word die teorie en praktyk van narratiewe pastorale sorg en berading geïntegreer. Studente word toegerus om hoop en genesing in 'n wye verskeidenheid van situasies te bring - situasies wat eie is aan die Suid- en Suider-Afrikaanse samelewing.

 

Kursusleier: Dr Ilse Gravett. Ander dosente: Dr Hilda Steyn; Ds Pieter de Wet,  Mej Heleen Heidenreich, Ms Mantoa Nzeko, Dr Faure Louw

Plek: Pretoria

Datums van kontakweke:

Week 1: 01 - 04 Aug 2011                Week 4: 23 - 26 Julie 2012

Week 2: 17 - 20 Okt 2011                 Week 5: 05 - 08 Nov 2012

Week 3: 05 - 08 Maart 2012 

VERBEELDINGSBERAAD VLAK 1

P001445

Doel van die kursus:

Om persone wat by beraad/terapie betrokke is toe te rus in die narratiewe benadering en veral in die vermoë om te verbeel en kreatief/verbeeldingryk in gesprekke teenwoordig te wees.

Kursusleiers: Prof Julian Müller en Dr Lourens Human 

Plek en Datum:

Pretoria:  22 - 24 Augustus 2011

JEUGBEDIENING

P00046

(Tweetalige Aanbieding)

Doel van die kursus:

Die bediening aan kinders en jongmense in Suid- en Suider Afrika is ‘n groot  uitdaging. Deur hierdie kursus word leraars en ander jeugleiers opgelei en gemotiveer om ‘n effektiewe bediening aan klein kinders, tieners en jongmense te behartig binne die Suid- en Suider Afrikaanse konteks.

 

Kursusleier:             Prof Malan Nel. Verskeie ander dosente

Plek: Pretoria

Datums:

Week 1: 29 Aug – 01 Sept 2011 Week 4: 30 April - 03 Mei 2012

Week 2: 14 - 17 Nov 2011                Week 5: 16 -19 Junie 2012

Week 3: 30 Jan - 02 Feb 2012         Week 6: 17 – 20 Sept 2012

Wie leef, leer. Wie leer, leef.

 

Jy is welkom as student by die Sentrum. Kontak ons gerus.

 

Ek hoop om jou in een van ons geleenthede vir voortgesette bedieningsontwiikkeling te sien.

Malan Nel

Direkteur: Sentrum vir Kontekstuele Bediening

Ferdi Clasen: Programkoördineerder: Excelsus

AddThis Social Bookmark Button
Uit ons terugvoer van Afrikaanssprekende pastors wat die Engelse kursus in Leierskap bygewoon en voltooi het, is dit duidelik dat hulle dit geniet het en deur ander kulture verryk is. Soveel so dat die dosente in die kursus  besluit het om binne die karakter van die ontwikkeling van missionale leierskap hierdie jaar net een kursus aan te bied en dit wel sover moontlik tweetalig.

Hiermee nooi ek jou namens die ondergenoemde dosente uit om vir hierdie verrykende kursus te registreer. Predikante van die NG Kerk kry volle VBO-erkenning (vir twee jaar) vir deelname en suksesvolle voltooiing van die kursus.

Omdat die Engelse kursus eerste begin en daar reeds 9 inskrywings was, moes ek hiermee die datums van die Afrikaanse kursus verander. Die datums van die kontakweke en dosente is:

Kontakweek 1: 22 - 25 Augustus 2011:   Willem Nicol en Stephan Joubert

Kontakweek 2: 21 - 24 November 2011: Zander vd Westhuizen

Kontakweek 3: 23 - 26 Januarie 2012: Pieter Oberholzer

Kontakweek 4: 16 - 19 April 2012: Nelus Niemandt

Kontakweek 5: 20 - 23 Augustus 2012: Lieneke Neethling

Kontak ons gerus.

Web: www.ccm.up.ac.za of

Saam in sy diens.

Malan Nel

Direkteur

Sentrum vir Kontektuele Bediening

Fakulteit Teologie, UP