AddThis Social Bookmark Button
AddThis Social Bookmark Button

SENTRUM VIR KONTEKSTUELE BEDIENING

FAKULTEIT TEOLOGIE (UP)

in samewerking met

Sentrum vir Bedieningsontwikkeling

Excelsus

 

In hierdie Sentrum is dit ons passie om leiers op te lei wat weer ander kan help om waar hulle is 'n verskil te maak: om goeie nuus binne konteks te wees, te doen en te dra.

 

Jy word vriendelik uitgenooi na ons volgende geleenthede/kursusse vir jou voortgesette bedieningsontwikkeling. Vir detail kan jy die betrokke kursus op die webbladsy van die Sentrum vir Kontekstuele Bediening (www.ccm.up.ac.za) oproep by Afrikaans >akademiese programme@.

 

Al hierdie kursusse is volwaardige sertifikaat kurssuse. Suksesvolle kandidate ontvang ‘n UP sertifikaat. Gevorderde Lang Kursusse kan deur persone met die nodige kwalifikasies (soos ‘n B graad in Teologie) as krediete vir nagraadse studie (honeurs en/of Magister by UP) aangebied word.

 

Volle erkenning vir deelname aan Voortgesette Bedieningsontwikkeling word gegee aan predikante wat dit binne hulle beroepsomgewing benodig.

 

 

 

 

NOVEMBER

 

RADIO-UITSENDING OPLEIDING

P002696

(Tweetalige Aanbieding)

 

Doel van die kursus:

 

Die kursus bied ‘n volledige insig in alle aspekte van wat dit behels om oor die radio uit te saai.  Kursusgangers word blootgestel aan die tegniese vereistes van radio-opnames en uitsendings, sowel as die riglyne vir program-samestellings, mikrofoon- en stemgebruik, asook die bemarkings- en bestuursaspekte betrokke by radiostasies

 

Wie mag inskryf?

Enige belangstellendes in die gebruik van die radio om uit te saai.

 

Kursusleier: Dr Flip Loots

 

Plek en Datum:

5 – 14 November 2012

 

Die kursus word landswyd aangebied in samewerking met verskillende gemeenskapsradiostasies.

 

Prys:  R1500

 

BYBEL EN SY BOODSKAP

MODULE 1 A (6de herhaling)

 

Doel van die werkswinkel en kursus:

 

Die kursus, Bybel en sy Boodskap bestaan uit agt modules van 14 lesings elk en is bedoel vir gebruik in gemeentes se Bybelskole. Die kursus bestaan uit 1 module oor die hantering en verstaan van die Bybel, drie Nuwe testament en vier Ou Testament modules. Die invalshoek is die tydsgleuwe waarin Bybelboeke ontstaan het en hoe om Bybelmateriaal vanuit hierdie hoek te lees en die boodskap te verstaan. Die doel van die werkswinkel is om leraars en ander leiers op te lei om die materiaal in gemeentes te kan aanbied. Module 1 se bywoning is ‘n veresite om ook die ander modules aan te bied. Meer as 200 lidmate het reeds binne die eerste jaar by hulle leraars die kursus deurloop en sertifikate van UP ontvang.

 

Module 1A: Die Bybel: ontstaan, karakter en hantering

Kursusleiers: Dr Gys Loubser  en Dr Gustav Claassen

 

Plek en Datum:

Pretoria: 06 – 07 November 2012

 

Prys:  R800

 

DIE KUNS VAN GEMEENTELIKE LEIERSKAP

P001598

(Engelse aanbieding)

 

Doel van die kursus:

 

In hierdie gevorderde kursus word pastors en ander gemeenteleiers opgelei om die kuns van gemeentelike leierskap te ontwikkel en bemeester. Die kursus fokus en reflekteer teologies op die persoon van die leier sowel as op die nodige vaardighede in die Suider-Afrikaanse konteks.

 

Plek: Pretoria

Datums van die kontakweke:

Week 1: 19 - 22 Nov 2012             Week 4: 19 - 22 Aug 2013

Week 2: 28 - 31 Jan 2013              Week 5:  Sal aangekondig word

Week 3: 22 - 25 April 2013                                   

 

Prys:  R2900


AddThis Social Bookmark Button
Dit is van tyd tot tyd nodig om indringend na te dink oor prosesse en veral die uitkomste daarvan.  Ons nader die einde van die huidige kerkjaar, en dit is tyd om oor die toekoms van die Seisoen van Luister projek in terme van die PowerPoint en Word hulpmiddels na te dink.
 
Aan die een kant is ons nou al in die NG Kerk meer as 8 jaar hiermee op verskillende maniere besig.  Die oorspronklike visie van die Visionêre Taakspan dateer al van 2002 af. Van die uitkomste is die volgende:
 • Ons het 'n hermeneutiese model van besig wees met die Bybel gevestig: rus, hoor en leef.  Ons kan praat van 'n kultuur van luister wat hierdeur gevestig is.  Die impak daarvan strek baie wyer as net die PowerPoint en Word hulpmiddels wat ons beskikbaar stel vir leraars en gemeentes om af te laai.  Dit sluit onder andere in dat die luistersiklus baie wyd gebruik word in kleingroepmateriaal, en dat ons anders dink oor die liturgie.  Die luistersiklus het letterlik die liturgiese bewegings geword wat ons gebruik in eredienste.  Dit is 'n fundamentele transformasie van die manier waarop ons in die kerk werk.
 • Ons help volgens ons berekeninge tans elke week 'n 950 verskillende leraars en gemeentes met materiaal wat in eredienste en wyer gebruik word.
 • Die Seisoen van Luister hulpmiddels word in totaal gemiddeld 8 000 keer 'n maand afgelaai, 270 keer 'n dag.  Grafika onder.
 • Dit sluit na alle waarskynlikheid veral gemeentes in wat minder hulpbronne het, en gemeentes wat net een leraar of selfs net 'n ouderling-korps het wat eredienste lei.  Dit word egter natuurlik wyer as dit gebruik.
 • En dan het ons ook nog 'n tiental publikasies die lig laat sien, wat steeds wyd gebruik word.
 • Daarby bly die hermeneutiese proses 'n fundamentele vertrekpunt in die meeste van die nuwe ontwikkelinge, selfs in die kerkherenigingsgesprekke.
Aan die ander kant moet ons telkens dink:
 • Is dit nog effektief? 
 • Is dit volhoubaar?
 • Is die visie hier rondom nog 'n gedeelde een?
 • Is daar beter maniere om dit te doen?
 • Is daar ander maniere om dit te doen?
 • Gaan ons steeds hulpbronne hieraan bestee?  
 • Ons moet ook vra, is die regte mense nog daarmee besig?
Ons sal graag jou mening hieroor wil hoor - kort of lank.  Lewer dit sommer hieronder in die kommentaar ruimte.
 
 2010-2012
AddThis Social Bookmark Button

Beyers Naude sentrum 200KONFERENSIE OOR BRUIN IDENTITEIT

AANGEBIED DEUR DIE BEYERS NAUDé SENTRUM VIR PUBLIEKE TEOLOGIE,
FAKULTEIT TEOLOGIE, UNIVERSITEIT STELLENBOSCH,
STELLENBOSCH


“Die term 'bruin' en veral 'Kleurling' het nog altyd opspraak gemaak, juis omdat dit soveel geskiedenis dra. Vandag aanvaar sommige mense dié terme, net soos ander dit bevorder of verwerp. Nog ander staan onverskillig daarteenoor,” het Prof Hein Willemse van die Universiteit van Pretoria gesê met die aankondiging van ʼn akademiese konferensie oor bruin identiteit en geskiedenis wat einde November 2012 aan die Universiteit Stellenbosch gehou word.

“In die laaste drie dekades het rasterme wat voorheen wyd verwerp is, weer sy verskyning gemaak, en ons akademici wil weet waarom dit gebeur? Nuwe kategorieë het ook na vore gekom. Mense eien by voorbeeld nou ʼn Khoisan identiteit of verskeie streekidentiteite.”
Willemse meen dat terme soos 'bruin' of 'Kleurling' ongenuanseerd is, en dat dit meestal nie daarin slaag om mense ten volle te definieer nie. “Wat vir ons belangriker is, is die onderliggende geskiedenisse en lewenslope wat sulke terme verduister.”

AddThis Social Bookmark Button

Fakulteit TeologieDie Fakulteit Teologie van die Universiteit Stellenbosch bied 'n drie-jarige beurs vir voornemende doktorale studente in Nuwe Testament. Die beurs beloop R15 000 per jaar waarvan die voortsetting na die eerste jaar onderhewig is aan genoegsame vordering. Voorkeur sal gegee word aan aansoekers wat 'n eksegetiese studie van die Sinoptiese Evangelies of 'n kritiese studie van die werk van enige kontemporêre NuweTestamentikus wil onderneem.

Vir toelating tot die PhD-program in Nuwe Testament moet aansoekers verkieslik oor Grieks III of 'n ekwivalente kwalifikasie en 'n toepaslike M-graad beskik. Die doktorale studie aansoek moet aanlyn voltooi word by www.maties.com teen 30 November 2012. Ten einde vir die beurs oorweeg te word, moet 'n volledige CV en 'n enkelbladsy-uiteensetting van die fokus van die beoogde studie by Dr Marius Nel (epos ) ingedien word, ook teen 30 November 2012. Heg 'n volledige akademiese rekord en afskrifte van graadsertifikate aan.

Navrae: Dr Marius Nel, tel 021 808 9233, epos
PhD program

AddThis Social Bookmark Button

SENTRUM VIR KONTEKSTUELE BEDIENING

FAKULTEIT TEOLOGIE (UP)

in samewerking met

Sentrum vir Bedieningsontwikkeling

Excelsus

 

In hierdie Sentrum is dit ons passie om leiers op te lei wat weer ander kan help om waar hulle is 'n verskil te maak: om goeie nuus binne konteks te wees, te doen en te dra.

 

Jy word vriendelik uitgenooi na ons volgende geleenthede/kursusse vir jou voortgesette bedieningsontwikkeling. Vir detail kan jy die betrokke kursus op die webbladsy van die Sentrum vir Kontekstuele Bediening (www.ccm.up.ac.za) oproep by Afrikaans >akademiese programme@.

Al hierdie kursusse is volwaardige sertifikaat kurssuse. Suksesvolle kandidate ontvang ‘n UP sertifikaat. Gevorderde Lang Kursusse kan deur persone met die nodige kwalifikasies (soos ‘n B graad in Teologie) as krediete vir nagraadse studie (honeurs en/of Magister by UP) aangebied word.

Volle erkenning vir deelname aan Voortgesette Bedieningsontwikkeling word gegee aan predikante wat dit binne hulle beroepsomgewing benodig.

 

 

OKTOBER

 

JEUG OP ‘N MESPUNT

P002079

 

Doel van die kursus:

 

‘n Vaardigheidskursus met die fokus om jongmense wat weens hul omstandighede en keuses op die mespunt van die lewe staan pro-aktief en reaktief by te staan. Op alle vlakke van die jongmens se ontwikkeling, fisies, psigies, sosiaal en geestelik is daar aspekte wat ‘n beduidende invloed kan hê en wat maak dat jongmense keuses maak wat hulle op kort- en langtermyn beïnvloed. Begrip vir hierdie invloede en vaardighede om sulke jongmense by te staan word in hierdie drie dae oorgedra. ‘n Basiese kennis van berading word vereis.

 

Kursusleier: Dr Willem Semmelink

 

Plek en Datum:

Pretoria:16 – 18 Oktober 2012

Prys:  R650

RADIO-UITSENDING OPLEIDING

P002696

(Tweetalige Aanbieding)

 

Doel van die kursus:

Die kursus bied ‘n volledig insig in alle aspekte van wat dit behels om oor die radio uit te saai. Kursusgangers word blootgestel aan die tegniese vereistes van radio-opnames en uitsendings, sowel as die riglyne vir program-samestellings, mikrofoon- en stemgebruik, asook die bemarkings- en bestuursaspekte betrokke by radiostasies.

 

Wie mag inskryf?

Enige belangstellendes in die gebruik van die radio om uit te saai.

 

Kursusleier:Dr Flip Loots

 

Plek en Datum:                              

8 – 17 Oktober 2012

           

Die kursus word landswyd aangebied in samewerking met verskillende gemeenskapsradiostasies.

 

Prys: R1500

 

NOVEMBER

 

RADIO-UITSENDING OPLEIDING

P002696

 

Doel van die kursus:

 

Die kursus bied ‘n volledige insig in alle aspekte van wat dit behels om oor die radio uit te saai.  Kursusgangers word blootgestel aan die tegniese vereistes van radio-opnames en uitsendings, sowel as die riglyne vir program-samestellings, mikrofoon- en stemgebruik, asook die bemarkings- en bestuursaspekte betrokke by radiostasies

 

Wie mag inskryf?

Enige belangstellendes in die gebruik van die radio om uit te saai.

 

Kursusleier: Dr Flip Loots

 

Plek en Datum:

5 – 14 November 2012

 

Die kursus word landswyd aangebied in samewerking met verskillende gemeenskapsradiostasies.

 

Prys:  R1500

 

BYBEL EN SY BOODSKAP

MODULE 1 A (6de herhaling)

 

Doel van die werkswinkel en kursus:

 

Die kursus, Bybel en sy Boodskap bestaan uit agt modules van 14 lesings elk en is bedoel vir gebruik in gemeentes se Bybelskole. Die kursus bestaan uit 1 module oor die hantering en verstaan van die Bybel, drie Nuwe testament en vier Ou Testament modules. Die invalshoek is die tydsgleuwe waarin Bybelboeke ontstaan het en hoe om Bybelmateriaal vanuit hierdie hoek te lees en die boodskap te verstaan. Die doel van die werkswinkel is om leraars en ander leiers op te lei om die materiaal in gemeentes te kan aanbied. Module 1 se bywoning is ‘n veresite om ook die ander modules aan te bied. Meer as 200 lidmate het reeds binne die eerste jaar by hulle leraars die kursus deurloop en sertifikate van UP ontvang.

 

Module 1A: Die Bybel: ontstaan, karakter en hantering

Kursusleiers:Dr Gys Loubser  en Dr Gustav Claassen

 

Plek en Datum:

Pretoria: 06 – 07 November 2012

Prys:  R800

 

DIE KUNS VAN GEMEENTELIKE LEIERSKAP

P001598

(Engelse aanbieding)

 

Doel van die kursus:

In hierdie gevorderde kursus word pastors en ander gemeenteleiers opgelei om die kuns van gemeentelike leierskap te ontwikkel en bemeester. Die kursus fokus en reflekteer teologies op die persoon van die leier sowel as op die nodige vaardighede in die Suider-Afrikaanse konteks.

 

Plek:Pretoria

Datums van die kontakweke:

Week 1: 19 - 22 Nov 2012             Week 4: 19 - 22 Aug 2013

Week 2: 28 - 31 Jan 2013              Week 5:  Sal aangekondig word

Week 3: 22 - 25 April 2013                                   

 

Prys:  R2900

 

Vir verdere kennisname:

 

GETROUE GETUIES

P000162

(Tweetalige Aanbieding)

 

Doel van die werkswinkel:

Om persone op te lei wat Getroue Getuies in gemeentes kan aanbied Die kursus, Getroue Getuies (gebou op die teologie van "Service Evangelism" (RS Armstrong)) bevorder 'n lewenstyl van gemaklike interpersoonlike kommunikasie van die evangelie, ook genoem geloofsdeling. Langs die weg van egte omgee en diens in navolging van Christus kan en moet die evangelie met nuwe ywer gekommunikeer word. So baie werklikhede om ons, in 'n wêreld vol pyn en stukkende mense, verplig ons tot 'n nuwe gehoorsaamheid aan die styl van Hom wat gekom het om te dien.

 

Kursusleier: Prof Malan Nel

 

Plek en Datum:

Pretoria:  27-29 Mei 2013

 

 

Wie leef, leer.  Wie leer, leef.

 

 

Jy is welkom as student by die Sentrum. Kontak ons gerus by ,/">,/ of besoek www.ccm.up.ac.za.

 

Ek hoop om jou by een van ons geleenthede vir voortgesette bedieningsontwikkeling te sien.

 

Stephan De Beer                                                                                Andre Bartlett

Direkteur: Sentrum vir Kontekstuele Bediening                    Direkteur: Excelsus