Forums

AddThis Social Bookmark Button
GDN het so pas sy forum vir 2014 gehad. Dit was 'n baie inspirerende ervaring op die pragtige Maselspoort. Gerhard en Marina van Shepherd het dit op voortreflike wyse gereël en die besoek aan die Boyden sterrewag was 'n hoogtepunt. Baie dankie!

Sestien verteenwoordigers van ons bykans dertig vennote het dié "bedieningsretraite" met mekaar onderneem waarin ons diep gereflekteer het oor wat in ons bedieninge aangaan. Ons sien uit na ons volgende forum in Stellenbosch. Let op dat dit vir 18-20 Maart 2015 beplan word.

Hier is 'n kort sinopsis van 'n paar van die belangrike gesprekke wat ons gehad het:

Hier is 'n uittreksel van die notule.  Die volledige notule kan onderaan afgelaai word.

Hier is ook die mp4 video van Bybel-Media waarvan in die notule gepraat word (84 MB).

Teenwoordig

Die volgende lede was teenwoordig:

Barnard Steyn, Ben van Dyk, Chris van Wyk, Frederick Marais, Gawie van Jaarsveld, Gerhard Botha, Gielie Loubser, Howard du Toit, Japie Coetzee, Kobus Schoeman, Kobus van Tonder, Lyn van Rooyen, Nico Simpson, Pieter Fourie, Willem Pretorius (jnr.)

Vennote

GDN bestaan tans uit die volgende 29 vennote:

Algemene Sinode NGK kantoor, Bybel-Media, CABSA, Christelike Gereformeerde kerk, Communitas, DIE PLAN, Excelsus, Fresh Expressions, Gereformeerde kerk, Helplift, Hervormde kerk, Hospivisie, Hugenote Kollege, NGK Algemene Kuratorium, NGK Hoëveld sinode, NGK Kerkspieël, NGK KZN sinode, NGK Namibië sinode, NGK Noordelike Sinode, NGK Noord-Kaapland sinode, NGK Oos-Kaapland sinode, NGK Oostelike Sinode, NGK Oranje Vrystaat sinode, NGK Wes-en-Suid-Kaapland sinode, NGK Wes-Transvaal sinode, NIMSA, Shepherd, Sentrum vir Kontekstuele Bediening, Toerustingsburo Interkulturele Werkers

Agenda

 1. Terugvoersessie
 2. Missionale Kerkwees
 3. Kerkspieël en Navorsing
 4. Innovasie
 5. Die Bemagtiging van Ringe
 6. Brug-predikante
 7. Bybel-Media
 8. Cabsa
 9. Hospivisie
 10. Kruisgewys
 11. Webtuiste
 12. Toekoms
 13. Volgende forum
 14. Bestuur

1.  Terugvoer sessie

Soos gewoonlik het ons Woensdagaand begin met ’n terugvoer sessie waarin ons gefokus het op die dinge wat ons die afgelope jaar geleer het in ons bedieninge.  Die volgende aspekte het uitgestaan, hoewel ons wyd gesels het en só ’n notule nie alles kan reflekteer nie:

Die krag en sinergie van spanne

Die feit dat mense in sommige van ons sisteme beter gekonnekteer word aan ander wat dieselfde bedoeling en intensie het, bring hulle op vlakke van bediening wat hulle nie op hulle eie kan doen nie.  Ons het ’n hele paar stories daaroor gedeel, van boeke wat geskryf is, tot netwerke wat rondom sekere uitsette ontstaan het (Frederick Marais). 

Ons het veral kennis geneem van die wonderlike inisiatief rondom #imagine wat volgende naweek op verskillende plekke in ons land gehou word.  Die span (Gielie Loubser) is diep dankbaar oor die diverse span mense wat “opgedaag” het om gestalte te gee aan die visie.  Tydens die forum het ons ook kennis geneem dat ’n 1000 verdere tieners ingeskryf het waaroor ons almal baie dankbaar is.  Meer as 7000 tieners word nou verwag!

Die krag van spanne wat beskikbaar is, wat opdaag by plekke, moet ons nooit onderskat nie (Lyn van Rooyen).  Japie Coetzee het ons herinner aan Jesus wat 72 “ander” gekies het om deel van Sy proses te word. Dit is immer so, soos Gerhard Bothma ons herinner het, dat niks van belang tot stand kom as daar nie ’n span is wat doelgerig daaraan werk nie.  ’n Mens moet net die regte mense in die span kry.

Pieter Fourie het egter ook gewaarsku dat ’n span ook ’n “mob” kan word, waarop ons gesels het oor die waarneming dat “Ideology kills”!  Dit het ons ook op ’n paar plekke in ons sisteem gesien.  Tog moet dit ’n mens nie negatief stem nie, maar die proses vertrou (Japie Coetzee).  As ’n mens inskiklik raak, bevestig dit soms die visie uit ’n ander oord, soos uit ’n storie uit die Oos-Kaap bevestig is (Chris van Wyk).

Gerhard Botha het ons ook herinner daaraan dat daar baie geleenthede rondom armoede is om spanne by betrokke te maak.

Die krag van openbaring en die bewegings van die Gees

Barnard Steyn het ons herinner aan die krag van die insig wat mense kry wat visies oopmaak vir ander wat hulle roeping direk beïnvloed.  Nico Simpson het dit geëggo en ons herinner daaraan dat die krag van ’n droom ongelooflik is, soos ons dit sien in #imagine.

Veral wanner ons dit regkry om God se wil saam te onderskei, gebeur daar wonderlike sinergie (Ben van Dyk).  Hy verwys spesifiek na die boek van Olsen daaroor, wat ’n sterk saak uitmaak vir die gesamentlikheid van geloofsonderskeiding.

Frederick Marais het dit gekoppel aan die bewegings van die Gees, waarvoor ons beter antennas moet ontwikkel.  Dit is bv. hoe #imagine ontstaan het, waar die beweging waarmee die Gees reeds besig was, deur iemand en uiteindelik ’n span raakgesien is en tot ’n groot inisiatief gegroei het.

Ons dink dat ons moet leer om dit beter te kan raaksien.  Ons het sisteme nodig soos (in die fliek) Contact om die bewegings op te tel!

Ons moet ook rekening hou met die eb en vloei van bewegings (Ben van Dyk).

Knelpunte

Ons het kennis geneem van die breë waarneming dat baie families onder skoot is, selfs in gemeentes wat goed doen met familie bediening, maar waar daar tog kinders is wat steeds kla oor emosionele verwaarlosing (Barnard Steyn).

Ons het kennis geneem van die groeiende tendens om diversiteit te omhels in die kerk (Howard du Toit) soos in die NGK die geval is met die Belhar proses wat ruimte maak vir mense met verskillende oortuigings.  Ons sien egter ook dat dié proses op plekke deur polarisasie gekortwiek word, waarin mense met sterk oortuigings oor Belhar – aan beide kante van die spektrum – die ander wil bykom deur die ruimte vir ander standpunte te probeer verminder of selfs te verwyder.  Ons moet dus altyd waak teen polarisasie en werk vir die akkommodering van diversiteit.

Frederick het ons ook gewys op die moontlikheid dat ’n mens die evangelie kan verwater in die proses, soos ons bv. by die PKN (Protestantse Kerk in Nederland) sien, waar in die proses waar die PKN kerke wil plant, vrysinnige groepe hulle ook die reg opeis om dit te doen, maar hulle kerke wil plant met bv. ‘n vreemde liturgie wat teen die Christelike etos van die res indruis.

Ons sien egter dat die Fresh Expressions beweging bo verwagting goed werk om nuwe ontwikkelinge te begin wat binne die verband bly en deel van die Christelike etos bly.  Ons sal graag meer plaaslike stories daarrondom wil hoor.

Sake vir toekomstige gesprek

Ander sake waaroor ons verder wil gesels:

 • Hoe ontwikkel ons aanpasbare vinnige-reaksie sisteme wat Christelike inhoud volhoubaar beskikbaar kan stel vir diverse plaaslike geloofsgemeenskappe in die groei en taan fases?
 • Hoe om bewegings te begin (of by aan te sluit) en daaraan mee te werk in diverse gemeente kontekste.
 • Hoe om kerkrade te skuif van debat na dialoog in geloofsonderskeiding.
 • Menswaardigheid en gender
 • Kategese prosesse
 • Ons denke moet beter in kerklike sisteme ingedra word.  Hoe vryf ons af as ons hiervan verder gaan.  Ringe is miskien is miskien ’n plek waar ons verbeelding kan indra.
Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (GDN Forum Maart 2014 Notule.doc)GDN Forum Maart 2014 Notule.doc 127 Kb
AddThis Social Bookmark Button

FORUM 2014

Ons het ’n indringende sessie gehad oor Missionale Kerkwees aan die hand van ’n voordrag van Frederick Marais.  Dit is in opvolg van die NGK Algemene Sinode se beleidsdokument. 

Daar verskyn ook binnekort ’n handleiding vir gemeentes en groepe by Bybel-Media hieroor wat wyd gebruik behoort te word: Kerkwees tussen gister en môre - gestuurde manifes.  (Opstellers: Nelus Niemandt, Piet Meiring.  Verwerking: Siegfried Louw, Nico Simpson).  Hier is ’n sinopsis van die temas wat aangespreek word en wat in kort insette met besprekingsvrae hanteer word:

 1. Vanuit ons wortels dink ons nuut hoe om kerk te wees vandag.
 2. Ons glo in ‘n Skepper, Verlosser en Vertrooster Wie se gesig na ons gedraai is (pro nobis). Jesus gaan ons voor in die rigting van ‘n mooier, meer betroubare wêreld (koninkryk van God) en stuur ons as sy kerk in die wêreld in.
 3. Ons roeping is ingebed in waarmee God besig is. Gestuurdheid is kerk-wees.
 4. Kerk-wees kan op baie maniere verduidelik word ... en verskillende maniere uitgeleef word.
 5. Hoe ons met mekaar lewe, versterk of verswak ons getuienis (5.4b). Binne die eenheid van die kerk is daar ook ruimte vir diversiteit. Op hierdie reis luister ons diep na mekaar omdat ons nie almal eenders is, dieselfde verhale het en dieselfde gawes bring nie. (5.5)
 6. Oral waar ons leef en werk, rig ons tekens op van God se heerskappy, want God regeer reeds oor alles. (6)
 7. Soos Jesus, leef ons ‘n lewe van selfprysgawe, met mense, waar hulle ook al is en hoe hulle ook al is.
 8. Want Christus is by ons, naby ons, weerloos. Ons bou verhoudings, dien ander, is weerloos en deel die goeie nuus. (7.3)
 9. Ons wag en luister na die Gees om helderheid te kry oor wat ons moet doen. Ons vier, geniet, ontgin en bewaar die lewe. God is groter as die instellings, sisteme, praktyke en strukture waarbinne ons leef. God kan ook dít verlos en vernuwe en hulle het daarom nooit die laaste woord nie. Ons begin deur aan te sluit waar God reeds aan die werk is.
 10. Ons as gemeente is die eerste prentjies wat mense van God se nuwe wêreld sien. Ons maak God se liefde sigbaar deur omgee, gasvryheid, hulp, gebed, vergifnis en sorg vir mekaar en ander. Dit is kerkwees.
 11. Ons is dus geroep om verhoudings in ‘n gebroke wêreld te herstel en in God se skepping te leef soos God van ons vra. Daarom volg ons Christus, wat ons leer hoe om nuwe mense te wees en die wêreld nuut te maak deur nuwe verhoudings.
 12. Ons sien mense, gesinne, groepe en gemeenskappe se nood en seer en help hulle en praat namens hulle. Ons doen dit saam met ander Christene. (10)
 13. Saam leef ons bewus van God wat heeltyd by ons is.
 14. Ons word hiervoor voorberei deur gereeld te stop, te rus en te luister na die Woord en Gees.
 15. Ons almal – nie net die gemeenteleiers nie – is God se sout en suurdeeg vir die wêreld. Hiervoor gee die Heilige Gees aan elkeen van ons gawes.
 16. Hierdie gawes hou gemeentes in stand en word deur die Gees gebruik om geboorte te gee aan nuwe geloofsgemeenskappe.
 17. Ons ondersteun, bemoedig en beskerm hierdie nuwe, brose groei.
 18. Hoe ons saam is en aanbid, wys in Wie ons glo en wie ons is.
 19. Daarom ondersteun elke aspek van ons gemeente-wees God se beweging na die wêreld;
 20. Soek ons die betekenis van die Woord vir ons besondere omstandighede;
 21. Bring ons byeenkomste prediking, sang, gebed en lewe bymekaar.
 22. Dit is nie iets wat gelowiges op hulle eie doen nie. Ons doen dit saam in ‘n gesindheid van vrede, onderlinge diens en verbondenheid.
 23. Ook die kinders en jongmense is volledig deel van wie ons is. Daarom omarm ons ook hulle taal en kultuur, want hulle is ons gidse op pad na die toekoms.
 24. Vir God gaan dit oor meer as die kerk. Daarom is ons in gesprek met die politiek, kultuur, opvoedkunde, ekonomie en ekologie
 25. Dit is vir hierdie uitdaging dat gemeenteleiers opgelei word
AddThis Social Bookmark Button

FORUM 2014

Onder leiding van Kobus Schoeman kyk ons na ’n bydrae oor die erediensbywoners vraelys en werk deur die stand van gemeentes vanuit die gemeentevraelys opname van 2010: 1) finansies, 2) gemeente grootte, 3) streek (bv. platteland, stedelik), 4) missionaal, 5) gemeentelike rigting.  Ons sal mettertyd dit in ’n volgende uitgawe van Kruisgewys aanspreek.

Ons lys ’n paar idees vir verdere navorsing:

 1. Die verband tussen finansies en Missionaliteit moet ondersoek word, want dit lyk of daar ’n korrelasie bestaan tussen ’n groei in finansies met ’n groeiende Missionaliteit en ’n kwyning in finansies met ’n tradisionele Missionêre model.
 2. Die opleiding van ouderlinge in terme van die uitbreiding van hulle dienswerk moet verder ondersoek word deur die AlgemeneOns sal graag daarin wil meewerk.
 3. Ons sou ook graag 10 gemeentes wil identifiseer wat gegroei het die afgelope jaar en probeer agterkom hoekom.
AddThis Social Bookmark Button

FORUM 2014

Frederick Marais en Nico Simpson gesels oor innovasie aan die hand van voorleggings. Ons respondeer daarop met die volgende opmerkings oor wat ons kan doen om die kerk se kultuur meer innoverend te maak:

 • No concern over Intellectual Property
 • Leer om te prototype
 • Ruimte kry by die hiërargie
 • Kultuur van No-Failure
 • Meer geleentheid vir dinkskrums
 • Observe the Obvious
 • Skep spaces vir innovasie
 • Begroot daarvoor
 • Reverse mentoring
 • Relevant to the customer
 • Unavoidable transparent feedback loops (hand op ’n warm plaat!)
 • Dink oor God as Innoveerder
 • Embrace the crazy ones
 • Embrace disruptive innovation
 • Just Do it (Nike)
 • Respek vir die geskiedenis
AddThis Social Bookmark Button

FORUM 2014

Ons fokus in ’n kort sessie op die bemagtiging van Ringe aan die hand van die Oos-Kaapland NGK storie, veral aan die hand van die geloofsonderskeidende prosesse wat rondom Vorm A by hulle gevolg word.

Ons besluit dat ons verder hieraan wil werk en dat ons by ’n volgende geleentheid wil fokus op inhoud van die missionale teologie (vir ringe) en ’n aantal Godsvrae daaruit wil distilleer wat ons aan die sisteem (ringe) kan kommunikeer.  Oos-Kaap se vorm A kan as basis dien.

Chris word ook gevra om miskien aandag te gee aan die opskryf van die Oos-Kaap storie rondom ringe en hoe die geloofsonderskeidende prosesse die struktuur help vorm hê.