ADGO

AddThis Social Bookmark Button
ADGO - ALGEMENE DIENSGROEP VIR GEMEENTE-ONTWIKKELING

ADGO ondersteun gemeentes deur 'n netwerk van dienste en praktiese bedieningshulp te koördineer, bekend te stel en nuwe produkte soos nodig te help ontwikkel.

ADGO wil nie dienste wat streeksinodes lewer dupliseer of vervang nie, maar juis uithelp waar kapasiteit benodig word asook sake aanspreek wat van algemene belang is.

ADGO het dus die volgende ten doel:

  • Geloofsverdieping - Bring gemeentes nader na God
  • Inspireer en energeer gemeentes
  • Neem ons konteks ernstig en bly relevant
  • Koninkryksgerig
  • Vier ons Gereformeerde identiteit en diversiteit
  • Bemagtig predikante, gemeentes en lidmate
Fokusareas (in ontwikkeling - net Jonk is reeds in werking)
Jeugbediening/JONK Liturgie
Liedere & musiek
Kategese
Toerusting en bemagtiging van lidmate
Vrouebediening
Vernuwing en Nuwe Gemeente-ontwikkeling Predikantebegeleiding

Dagbestuur kontakbesonderhede:

Voorsitter:
Ds André Barlow
Altoniasingel 49, FICHARDTPARK 9322
051 522 4492 (h) 084 547 9999
   
Ondervoorsitter:
Dr Ferdi Clasen
Wapadrandweg 825, Wapadrand, 0081
012 809 0107 (k) 082 379 2458

Skriba:
Me Rinel Hugo
Posbus 13528, Hatfield, 0028
012 342 0092 (k) 082 822 5246
   
Addisionele lid:
Dr Theo Swart
Constantiasingel 12, Stellenberg, 7550
021 919 6511, 083 457 1647

Sinodale verteenwoordigers:
Wes- en Suid Kaapland: Ds QE Heine
Noord-Kaap: Ds PL Louw
Oos-Kaap : Ds DW Mouton
KwaZulu-Natal : Ds GJ van Jaarsveld
Vrystaat : Ds A Barlow
Wes-Transvaal : Dr TW Marais
Noordelike : Dr WA Pretorius
Hoëveld : Dr HH van der Linde
Oostelike : Dr LK Louw
Namibië : Dr JC Woest
AddThis Social Bookmark Button

WELKOM BY RIMPELS

Rimpels vir die Koninkryk!

Bemagtig elke lidmaat

Rimpels benut elke gelowige  se potensiaal en gawes optimaal om ‘n verskil in hulle omgewing te maak.

Die Rimpelproses verskaf praktiese, geïntegreerde en goed deurdagte prosesse en bedieningsgereedskap, wat lidmate sal help om hulle roeping in die  markplein uit te leef.

Die Rimpelproses help met:

  • Leraar-wees
  • Gelowige-wees
  • Gemeente-wees

en hoop om meer energie en entoesiasme op ‘n praktiese manier te bring!

AAN ELKE LERAAR,GEMEENTE EN MEDE-REISIGER IN DIE GELOOF

Gelowiges is "gestuurdes" met 'n spesifieke roeping!

God is by uitnemendheid die God wat stuur! Johannes 3:16 "Want so lief het God die wêreld gehad dat hy Sy enige gebore Seun GESTUUR het...!"  Joh 20:21 lees: "Soos die Vader my gestuur het stuur Ek julle ook!"

Ons ken almal Hd 1:8 waar ons ook bekragtig en toegerus word met die Heilige Gees vir ons roeping as gestuurdes!   Die wese van die Kerk is dat elke lidmaat waar hy ookal geplant is, 'n verskil behoort te maak in sy omgewing.  "Waar die gelowige geplant is - Daar blom hy/sy vir God se Koninkryk!"

Ons siele is gerat en gestuur om rimpels te maak. 

Ons is gekoppel aan die Wynstok (Jesus), en daarom kan ons nie anders as om vrug te dra nie! (Joh 15 en Gal 5:22).  Die goeie nuus is dat die Heilige Gees ons daarmee  help.

U word as gelowige genooi om deur die Rimpel-Handleiding en bekendstellings-Rimpel CD-Rom te werk en saam te dink, saam te gesels en te bid oor u roeping en gestuurdheid in die wêreld. U is ook welkom om te registreer op Rimpels se webwerf waar u nog baie meer as die Rimpel-Handleiding se inhoud kan vind. U kan ook Rimpelprodukte by BybelMedia bestel.

Kan dit wees dat die ware betekenis en sin van die mens se lewe opgesluit lê in ‘n besondere geloofsroeping waarmee elke gelowige geroep is?  As gelowiges ervaar en vier ons die lewe op 'n unieke manier - onder andere in ons manier van gemeentewees, maar ook dáár waar die Here ons geplaas het.  Ons kan daadwerklik rimpels maak omdat die Here ons in staat stel om uit dankbaarheid, ‘n lig vir die wêreld en sout vir die aarde te wees by ons werkplek en ook in ons familie- en huwelikslewe.

Ons as geloofsgenote is familie in Christus!  Dit stel ons in staat om op ‘n  besondere manier  op enige persoon wat ons pad kruis, ‘n impak te maak.  Goddelike Rimpels word menslike rimpels!

Die Rimpel-Proses is die begin van 'n gesamentlike reis oor lidmaatbemagtiging. Ons as gelowiges is mos saam deel van God se reisgeselskap.  Mag dit wees dat ons in die rimpelproses gesamentlike "reisgenade" ontvang wat ons aanvuur om nuwe horisonne vir God se gemeentes te ontdek..!

KONTAKBESONDERHEDE VIR MEER INLIGTING:

OOR DIE RIMPELPROSES SELF:

Me Rinel Hugo:                         Dr Francois Swart                          Dr Martin Lazenby

012 342 0092                            021 919 2697                                 012 329 0156

Voorsitter Taakspan:                Skriba Taakspan:                         Webmeester: Rimpels

Lidmaatbemagtiging                Lidmaatbemagtiging                   Lidmaatbemagtiging

E-pos: Epos: Epos:

BESTELLINGS:

Vir 'n ekstra gratis kopie van die Rimpel-handleiding, en  bekendstellings CD ROM, kontak:

Bybel-Media

E-pos:

JAARLIKSE REGISTRASIEFOOI OP RIMPELS SE WEBTUISTE:

www.rimpels.co.za

(Spesiale korting vir lede)

Gemeentes met:

0       tot  500 lidmate   R 300,00

500   tot 1000 lidmate    R 400,00

1000 tot 2000 lidmate    R 500,00

2000 tot 3000 lidmate    R 600,00

3000 tot 4000 lidmate    R 700,00

4000 tot 5000 lidmate    R 800,00

5000 plus       lidmate    R 900,00

Registreer jou gemeente elke jaar op Rimpels se webtuiste om die volle effek van Rimpels te kry.