ADD

AddThis Social Bookmark Button
ALGEMENE DIENSGROEP DIENS en GETUIENIS
Missie

Ons is geroep tot diens en getuienis in en vanuit Suider Afrika, om:

 • dit waartoe God ons in en vanuit hierdie konteks roep, biddende en saam met ander te onderskei en te gehoorsaam.
 • met deernis te luister na al die stemme wat uitroep om verlossing van sondes en bevryding van verslawing, vrees, honger, siekte, pyn, geweld, en onreg - lyding in alle dimensies,
 • 'n profetiese stem te laat hoor en priesterlik diensbaar in die verligting van die nood van mense in al ons gemeenskappe te wees.
 • ons ryk en diverse erfenis - tale, kulture, gawes, bydraes en die groot potensiaal van al die mense in Suider Afrika - te respekteer, uit te bou en te vier.
 • in betekenisvolle vennootskapsverhoudinge met ander kerke, ekumeniese liggame en regerings- en nie-regeringsinstansies te tree
 • en deur middel van respekvolle dialoog met mense van ander gelowe en oortuigings oor ons geloof in die Drie-enige God te getuig.
Kantoor

Die sekretaris vir Diens en getuienis is ds Willie van der Merwe

Adres
Kantoor van Algemene Sinode
H/V Duncan- & Pretoriusstraat
HATFIELD
Pretoria

Posadres
Posbus 13528
Hatfield
0028

Tel: 012 342 0092
Faks: 012 342 0370
e-pos:


Fokuasareas
Roeping tot Diens en Getuienis

Navorsing en die Ontwikkeling van Bedieningsmateriaal

Kerklike Maatskaplike Dienste

Wêreld Sendingprojekte
Vigsforum van die NG Kerkfamilie
Netwerke en Forums
Samestelling

Die Algemene Diensgroep: Diens en Getuienis (ADD) word deur die Algemene Sinode saamgestel en bestaan uit:

 • Een verteenwoordiger uit elke sinode van die NG Kerk (10 persone)
 • Kundige persone op die terrein van Diens en Getuienis (10 persone)
 • Een verteenwoordiger van elke teologiese fakulteit (3 persone)
 • Verteenwoordigers van vroue-belange (2)
Opdrag
 • Adviseer die Algemene Sinode oor die kerk se diens- en getuienisbediening
 • Onderneem navorsing oor relevante bediening- en samelewingsvraagstukke
 • Reël netwerke/forums vir die koördinering en ondersteuning van sinodes, ringe en gemeentes se diens- en getuienisbedieninge
 • Ontwikkel vennootskappe rakende die kerk se diens- en getuienisbediening
 • Verteenwoordig die kerk se diens- en getuienisbedieninge in nasionale en internasionale netwerke
 • Skakel met die Staat en ander organisasies op nasionale vlak
 • Ondersteun die sinodes, ringe en gemeentes se diens- en getuienisbedieninge met relevante bedieningsmateriaal en die nodige inligting
Saam met ander Christene

Die NG Kerk glo dat die kerk haar roeping tot diens en getuienis saam met ander christene moet uitleef. Die Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis(VDDG) van die NG Kerkfamilie het tot stand gekom om uitdrukking hieraan te gee. Die ADD is ook betrokke in verskillende ekumeniese netwerke.

Strategiese vennote

In die uitvoering van die opdrag werk die Diens en Getuienisbediening met ‘n aantal strategiese vennote saam:

o Christelike Lektuurfonds

o Universiteit van Stellenbosch (Teologiese Fakulteit)

o Universiteit van Pretoria (Teologiese Fakulteit)

o Universiteit van die Oranje Vrystaat (Teologiese Fakulteit)

o Hugenote Kollege, Wellington

o Instituut vir Sendingwetenskaplike en Ekumeniese Navorsing (Universiteit van Pretoria)

o Bybelmedia

Voorsitter:

Prof PGJ Meiring
Camellialaan 327
LYNNWOOD GLEN
0081
Tel 012 420 2383

Skriba:

Ds WC van der Merwe
Posbus 13528
HATFIELD 0028
Tel 012 342 0092

Dagbestuur:

Prof Piet Meiring (Voorsitter)
Dr Gideon van der Watt (Ondervoorsitter)
Dr Willie van der Merwe (skriba)
Ds Willem Botha (addisionele lid)
Ds Carin van Schalkwyk (addisionele lid)
Dr Eddie Orsmond (addisionele lid)

Sinodale Verteenwoordigers

Wes-en Suid-Kaapland: EC Orsmond (p) F Meyer (s)
Noord-Kaapland: JJ Knoetze (p) BJP Booysen (s)
Oos-Kaapland: Ds DW Mouton (p) Dr A Oliphant (s)
KwaZulu-Natal: SW Scott (p) LS Schoeman (s)
Vrystaat: CM James (p) JP Robb (s)
Wes-Transvaal: MJG du Plessis (p) CJ Smit (s)
Noordelike Sinode: MJP Grobler (p) DG Jordaan (s)
NG Sinode Hoëveld: JD Louw (p) HJ Jacobs (s)
Oostelike Sinode: AM Meiring (p) JH Fourie (s)
Namibië: MC van Rensburg (p) JA Theron (s)

Kundiges:

Dr JG Botha (Wes-Kaapland)
Dr RB van Aarde (KwaZulu-Natal)
Ds WJ Botha (OVS)
Ds CJ Swart (Wes-Kaapland)
Ds AJ Mocke (Wes-Transvaal)
Ds JH van Loggerenberg (Noordelike Sinode)
Ds ANE Louw (Oostelike Sinode)
Dr ME Grobler (Namibië)
Ds JvW du Plessis (Wes-Transvaal)

Sinodale personeel:

WC van der Merwe (Algemene Sinode)
HJ van Deventer (Bybelmedia)

AddThis Social Bookmark Button

Horison

Op versoek van die NG Kerk se Oostelike Sinode en verskeie ander sinodale taakspanne vir ekologie dink ons gedurende vanjaar se Pinksterbidure as kerkfamilie saam daaroor dat die Here ons wonderlik geskep het, in verbondenheid met die res van die skepping. Ons bedink ook ons roeping om die aarde wat aan ons toevertrou is te versorg en te bewaar, in die gelykenis van ons Skepper.

Terwyl baie van ons reeds sensitief geword het vir die groot uitdagings wat ons vandag in die algemeen met betrekking tot die ekologie het, is die vraag hoe die Here self verwag dat ons met die skepping, in besonder met die aarde en met ons medeskepsels, moet omgaan.

- Aan wie behoort die skepping, of die aarde eintlik? Wat is ons mense se plek daarby of daarbinne? En as die skepping nie ons sʼn is nie, maar die Here sʼn, hoe moet ons daaroor nadink en hoe moet ons daarmee werk? Watter houding teenoor sy handewerk verwag die Here van sy kinders, ons wat aan Hom toegewyd wil lewe?

In hierdie reeks staan ons by belangrike aspekte stil en vra ons die Heilige Gees om in ons omgang met die skepping en die aarde ons oë oop, ons harte liefdevol en ons hande warm te maak.

- Kom saam as leiers van die NG Kerkfamilie, waar julle ookal kan en dink oor die reeks in die lig van Jesaja se woorde: "Weet julle dan nie? Het julle nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, Skepper van die hele aarde" (Jes 40:28).

- Die reeks beklemtoon dat die aarde aan die Here behoort. Omdat baie van ons gemeentes 10 bidure en ook Pinksterfees hou, staan ons stil by elf opeenvolgende aspekte:  

(1) Die hemele besing ons Here se heerlikheid (Ps 19:2-7, 15; Open 4:11; 10:6);

(2) en die aarde is ons én ons Here se woonplek (Gen 1:26-28, 31; Joh 1:1-5,14);

(3) waaroor Hy as die Versoener heers (Kol 1:15-20).  

(4) Sy Gees heers in ons en gee aan ons insig (Rom 8:9-11; Ps 8);

(5) om die aarde te sien en die Skepper te loof (Job 38; 39);

(6) om sy skepping se sugte te hoor (Rom 8:19-22);

(7) om die aarde se integriteit te respekteer (Jes 45:1a, 5-8);

(8) en dit te versorg (Gen 2:4-15);

(9) om vrygewig en dienend met ons medeskepsels om te gaan (2 Kor 9:10-15);

(10) om offervaardig en mededeelsaam, in eenvoud & sober te leef (Hand 2:43-47; 4:32-37; 2 Kor 8:10-15).

(11) omdat ons bely, "Die aarde behoort aan die Here" (Ps 24:1) en ons eer sy heerskappy saam met die hele skepping (Open 5:8-14)

- Ons het baie groot waardering vir al ons medewerkers wat met ons saamgewerk het om die oordenkings beskikbaar te maak in die persone van Anton Doyer, Sipho Makoena en Thinus Prinsloo, Gustav Claasen en Victor Pillay, Lourens Schoeman en Dingane Mosili, Carl Lourens en Jimmy Frans, Carl Swart en Rachel Mash, Arnold van der Westhuizen en Sydney Saayman, Schalk van Wyk en Mizelle Prinsloo, Dawid Kuyler en Andries Hofmann, Hendrik Groenewald en Attie du Plessis. 

David Botha en Juanita Greyvenstein het vir ons ʼn liturgie saamgestel vir herhalende gebruik. 

- Ons vertrou dat die Heilige Gees vanjaar se reeks sal gebruik om ons saam met mekaar en met ander fyn in te stel op die gedagtes van ons Here se hart en ons sal omvorm om bruikbaar te wees in die versorging van alles wat Hy tot sy en ons vreugde, met groot liefde en besondere sorg geskep het.

Mag Pinkster in julle gemeente geseënde uitkomste bring en vreugde gee aan die skepping en ons Skepper.

Eddie Orsmond, Donald Gantana, Gideon Van der Watt en Johan Botha (namens die Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis)

AddThis Social Bookmark Button

Horison

During this year's Pentecost Prayers our church family, as requested by the DRC Eastern Synod and several synodical task teams for ecology, reflects together on the truth that God created us wonderfully, and in union with the rest of creation. We also reflect on our vocation to care for the earth that has been entrusted to us and to preserve it, in the likeness of our Creator.

While many of us have become sensitive to the great challenges we face today in general with respect to ecology, the question is how the Lord expects that we should deal with creation, more particularly with the earth and with our fellow creatures.

- To whom does creation and the earth actually belong? What is our place in it as humans? And if the creation is not ours, but God's, how should we think about it and how do we work with it? What attitude does the Lord require of his children who wish to live a sanctified life towards the work of his hands?

In this series, we ponder important aspects and we ask the Holy Spirit to open our eyes, and to give us loving hearts and warm hands, in our dealings with creation and the earth.

- Wherever you can, come together as leaders from the DRC family and reflect on the series in the light of Isaiah's words: "Don't you know? Haven't you heard? The Lord is the everlasting God; He created all the world (Isaiah 40:28).

- The series emphasizes that the earth belongs to the Lord. Because many of our congregations have 10 prayer meetings as well as Pentecost Feast, we reflect on eleven successive sub themes:

(1) The heavens proclaim our Lord's glory (Ps 19: 2- 7, 15; Rev 4:11; 10: 6);

 (2) and the earth is our and our Lord's dwelling place (Gen 1: 26-28, 31; John 1: 1- 5, 14);

(3) over which he reigns as the Reconciler (Col 1: 15-20).

(4) His Spirit reigns in us and gives us insight (Rom 8: 9-11; Ps 8);

(5) to see the earth and give thanks to the Creator (Job 38; 39);

(6) to hear his creation's groans (Rom 8:19-22);

(7) to respect the earth's integrity (Isaiah 45: 1a, 5-8);

(8) and to care for it (Gen 2: 4-15);

(9) to be generous and serving towards our fellow creatures (2 Cor 9: 10-15);

(10) sacrificing and sharing, living in simplicity and frugal (Acts 2: 43-47; 4: 32-37; 2 Cor 8:10-15).

(11) because we confess, "The earth is the Lord's" (Psalm 24: 1-10), and we honour his reign  with the whole of creation (Rev 5: 8-14)

- We greatly appreciate all our co-workers who helped to make these reflections available to the church. They are Anton Doyer, Sipho Makoena and Thinus Prinsloo, Gustav Claasen and Victor Pillay, Lourens Schoeman and Dingane Mosili, Carl Lourens and Jimmy Frans, Carl Swart and Rachel Mash, Arnold van der Westhuizen and Sydney Saayman, Schalk van Wyk and Mizelle Prinsloo, David Kuyler and Andries Hofmann, Hendrik Groenewald and Attie du Plessis.

David Botha and Juanita Greyvenstein composed a liturgy for repetitive use.

- We trust that the Holy Spirit will use this year's series to fine tune us with each other, to impose on us the thoughts of our Lord's own heart and to transform us to be useful in the care of all that He had created for his own and for our joy, with great love and care.

May Pentecost in your congregation have blessed consequences and give joy to creation and our Creator.

Eddie Orsmond, Donald Gantana, Gideon van der Watt and Johan Botha (on behalf of the United Ministry for Service and Witness)

AddThis Social Bookmark Button

“ Die Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis (VDDG) van die NG Kerkfamilie en CLF span saam en maak hiermee die 2015 riglyne vir die Week van Gebed aan die gemeentes van die NG Kerkfamilie beskikbaar. Mag die Here ons seën as ons saam bid.”/ “The United Ministry for Service and Witness (UMSW) of the DRC Family and CLF join hands to provide the 2015 guidelines for Week of Prayer to all the congregations of our family in and outside South Africa. May the Lord bless us as we pray together.”

 

Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (Week of Prayer 2015.doc)Week of Prayer 2015.doc 111 Kb
Download this file (Week of Prayer 2015.pdf)Week of Prayer 2015.pdf 207 Kb
Download this file (Week van gebed 2015.doc)Week van gebed 2015.doc 140 Kb
Download this file (Week van gebed 2015.pdf)Week van gebed 2015.pdf 265 Kb